Tolkning av den nonverbale evnetesten Leiter-R

Leiter-R er en nonverbal evnetest for personer mellom to og 21 år. Testen består av 20 deltester fordelt på to batterier. Visuelt-logisk batteri brukes som et nonverbalt evnemål, mens det andre testbatteriet måler oppmerksomhet og hukommelse.

 

Visuelt-logisk batteri består av fullskala-IQ og indeksene resonnering, visualisering og spatial visualisering. Fire deltester utgjør dessuten en grovkartlegging av IQ.

 

Oppmerksomhets- og hukommelsesbatteriet består av en grovkartlegging av hukommelsesprosessen, en sammensetning av tre deltester som har vist seg egnet til å skille mellom normalbarnet og barn med lærevansker og barn med ADHD. Ved administrering av alle deltestene foretas en mer omfattende kartlegging av hukommelse og oppmerksomhet.

 

Kurset gir en innføring i tolkning av Leiter-R, og inneholder en presentasjon av de to testbatteriene med deres indekser og deltester. Deretter blir det en gjennomgang av metodiske, statistiske og psykometriske egenskaper ved testen. Å forstå metoden faktoranalyse og sentrale metodiske og statistiske begreper, er helt avgjørende for gode tolkninger av Leiter-R. Intelligensteori, og da særlig CHC-teori, blir også vektlagt i undervisningen. Hva nonverbale evner er blir diskutert. Forskjellige kasus vil legges frem for å forklare ulike sider ved testen. Hva forskjellige testprofiler kan indikere drøftes, og forslag til videre testing/ utredning gjennomgås. Ved flere kasus vil vi gå gjennom andre testbatterier som WISC-IV, Raven, ITPA, LOGOS og annet. Her vil både sammenfallende og motstridende testresultater bli diskutert. Det legges opp til at kursdeltakerne tolker testprofiler som etterpå gjennomgås i plenum.

 

Kurset kan tilpasses spesielle ønsker fra bestiller.

Tilgjengelige kurs

22. og 23. januar 2020: Kurs i administrering og tolkning av evnetesten WISC-V

Kurset gir innføring i tradisjonell og digital administrering av WISC-V. I kursets tolkningsdel blir ulike sider ved tolkning forklart. Tolkningsteori, som er retningsgivende for hva testresultatet kan fortelle oss, blir presentert. Ulike teorier om intelligens og kognitive funksjoner blir gjennomgått. Blant annet blir CHC-teori, som kan beskrives som et begrepsapparat om kognitive evner, beskrevet og forklart. Til slutt går vi gjennom rapportskriving, og testdeltakerne får utdelt testprofiler med rapporter skrevet av kursholder.

Les mer
08-09. mai 2019: Kurs i administrering og tolkning av WPPSI-IV

Kurset gir innføring i administrering og tolkning av WPPSI-IV. I kursets tolkningsdel blir ulike sider ved tolkning forklart. Tolkningsteori, som er retningsgivende for hva testresultatet kan fortelle oss, blir presentert. Ulike teorier om intelligens og kognitive funksjoner blir gjennomgått. Blant annet blir CHC-teori, som kan beskrives som et begrepsapparat om kognitive evner, beskrevet og forklart. Til slutt går vi gjennom rapportskriving, og testdeltakerne får utdelt testprofiler med rapporter skrevet av kursholder.

Les mer
Tolkning av evnetesten WISC-IV og den nonverbale evnetesten Leiter-R

I en utredning vil det ofte være gunstig å administrere flere evnetester for det e...

Les mer
Tolkning av den nonverbale evnetesten Leiter-R

Leiter-R er en nonverbal evnetest for personer mellom to og 21 år. Testen består a...

Les mer
Tolkning av evnetesten WISC-IV

 

Tolkning av WISC-IV

 

...

Les mer
There are many different DKNY mens watches on the market. This is because the demand for replica watches is so large. In the past, fashion accessories such as replica watches uk were far more popular with women. This was mainly because fashion accessories such as breitling replica uk were largely associated with women. Now in the modern day however, men are just as likely to buy a replica watches sale as women. Retailers have cottoned on to this and therefore now promote far more rolex replica sale for men. Knowing which watch to buy can be a tough choice. However buying a DKNY mens watch is really rather simple. This is because breitling replica uk have many characteristics about them that make them a good choice for people to buy. Firstly, DKNY mens watches have all been designed to an excellent standard.